Wsp?praca z firm? GTLux » Mobilna Myjnia Parowa

mobilna myjnia parowa

 

Mobilna Myjnia Parowa to sprawdzony model biznesowy dzi?ki któremu, osi?gniesz po??dane efekty finansowe. Kompleksowa oferta naszych produktów pomo?e Ci zaspokoi? oczekiwania ka?dego klienta a dzi?ki naszemu wsparciu i szkoleniom zdob?dziesz praktyczn? wiedz? i umiej?tno?ci.
Coraz cz??ciej narzekamy na brak wolnego czasu i nikt nie chce marnowa? go na stanie w kolejkach do myjni. Dlatego te? posiadaj?c Mobiln? Myjni? Parow? oferujemy dojazd i wykonanie us?ugi w miejscu zleconym przez klienta dzi?ki czemu oszcz?dza jego czas i pieni?dze.

 

Mobilna Myjnia Parowa (franczyza)

 

GTLux Partner przekazuje swojemu franczyzobiorcy licencj? na znak towarowy oraz know-how w którym zawarta jest wiedza potrzebna osobie bez do?wiadczenia do prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami okre?lonymi przez franczyzodawc?.

 

Korzy?ci przystapienia do sieci:

 

  • Otrzymujesz od nas praktyczn? wiedz? dotycz?c? piel?gnacji i czyszczenia samochodów wypracowan? na bazie  naszego do?wiadczenia????
  • Zapewniamy atrakcyjne rabaty na zakup maszyn i urz?dze? oraz chemii samochodowej
  • Otrzymujesz Pakiet Startowy ( ulotki, wizytówki, odzie? robocza, reklama w ?rodkach masowego przekazu, udzia? w ogólnopolskich akcjach reklamowych sieci GTLux Partner )   co znacznie obni?y Twoje koszty na pocz?tku dzia?alno?ci
  • Zapewniamy jednolity system wizualny myjni parowych
  • Zapewniamy specjalistyczne szkolenia
  • Istnieje mo?liwo?? wy??czno?ci terytorialnej na dzia?anie mobilnej myjni ( ok. 50 ty? mieszka?ców )
  • Zapewniamy prawo pierwsze?stwa do otwarcia kolejnych myjni w mie?cie dzia?alno?ci franczyzobiorcy

??

Skontaktuj si? z nami poprzez formularz lub zadzwo? + 48 730080417 aby pozna? szczegó?y oferty !

 

Pobierz ofert? w pliku PDF oferta pdf